Trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hậu Giang

Tên công trình: Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Hậu Giang

Địa điểm xây dựng: Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Chủ đầu tư: Ban QLDA Ngân hàng NN - Chi nhánh Hậu Giang

Quy mô công trình: Gồm 01 tầng hầm và 6 tầng nổi