Đường Khu Tượng - Gành Gió, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Tên dự án: Đường Khu Tượng - Gành Gió, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Địa điểm xây dựng: Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTPT huyện Phú Quốc