CÔNG TY CP HÀ ĐÔ 1 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Sáng ngày 09/4/2022, tại Văn phòng Công ty CP Hà Đô 1, số 186 phố Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Công ty CP Hà Đô 1 tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. Tham dự Đại hội có ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1; ông Trần Đăng Khoa - Tổng Giám đốc Công ty và các Cổ đông, đại diện Cổ đông công ty dự họp.

Thay mặt Ban điều hành, ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Ông Hoàng Quang Vinh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

          Ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 1 trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022;

Ông Đào Hữu Khanh thay mặt HĐQT trình bày các nội dung thông qua biểu quyết tại Đại hội gồm:

·         Thông qua các báo cáo: Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Điều hành; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

·         Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021;

·         Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;

·         Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát;

·         Thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2021 và kế hoạch chi trả thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022;

·         Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông các nội dung tại Đại hội với số phiếu nhất trí cao.

Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả như sau: Bổ sung ông Võ Nguyên Lữ vào thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CP Hà Đô 1 đã thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh hoạt động tại Đại hội:

  Ông Nguyễn Văn Đấu - TP HCNS khai mạc Đại hội, báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông, thông qua chương trình Đại hội.

  Ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1 - Chủ tọa điều hành Đại hội.

  Ông Nguyễn Hồng Khánh - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Hà Đô 1 trình bày báo cáo của Ban Điều hành.

  Ông Hoàng Quang Vinh thay mặt Ban Kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát.

  Ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty CP Hà Đô 1 trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị

  Ý kiến phát biểu của các Cổ đông.

  Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội.

  Ông Đào Mạnh Trường thay mặt Tổ bầu cử công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

  Bà Lê Thị Hằng - Thư ký HĐQT đọc báo cáo dự thảo biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

  Ông Đào Hữu Khanh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hà Đô 1 phát biểu cảm ơn Quý Cổ đông đã đến tham dự Đại hội và kết thúc chương trình Đại hội thành công tốt đẹp.