Công ty CP Hà Đô 1 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chiều ngày 16/4/2019, công ty Cổ phần Hà Đô 1 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại hội trường tầng 7, tòa nhà Hà Đô, số 186 phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội,  Tới dự Đại hội có ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT, ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc cùng toàn thể cổ đông của công ty.

Đại hội đã nghe thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng về: Báo cáo của Ban Điều hành và HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, kế hoạch phát triển công ty năm 2019; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; phương án chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019…

Năm 2018 tiếp tục là năm khó khăn cho các doanh nghiệp xây dựng; công ty CP Hà Đô 1 không thực hiện đạt các chỉ tiêu của HĐQT giao; tuy nhiên công ty cũng đạt được một số thành tựu như: đã nhận làm tổng thầu thi công công trình vốn tư nhân tại thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa với giá trị hơn 100 tỷ; đã thực hiện đấu thầu trên mạng; tổ chức kiện toàn bố trí nhân sự cho các chức danh chủ chốt trong công ty..Cũng tại đại hội ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT yêu cầu Ban điều hành và toàn thể cán bộ công ty nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD cho năm 2019 đã đề ra, tập trung tiếp thị các nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn tư nhân, nghiên cứu về công tác đầu tư..

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Ông Hoàng Ngọc Tú - Phó tổng giám đốc đại diện Ban điều hành đọc báo cáo

Ông Trần Đăng Khoa thay mặt HĐQT đọc báo cáo

Ông Phạm Trọng Khiêm đại diện Ban Kiểm soát đọc báo cáo

Cổ đông tham gia ý kiến tại đại hội

Ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT chỉ đạo Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung