HÀ ĐÔ 1 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Chiều ngày 14/03/2020, tại hội trường tầng 7, tòa nhà Hà Đô, số 186 phố Hoàng Sâm, Cầu Giấy, Hà Nội, công ty Cổ phần Hà Đô 1 long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Đến tham dự Hội nghị có ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT; ông Trần Đăng Khoa - Tổng Giám đốc, và toàn thể cổ đông công ty.

Thay mặt Ban điều hành, ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020. Bà Cao Thị Tâm thay mặt Ban kiểm soát đã báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019. Ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT đã trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động năm 2019, kế hoạch triển khai năm 2020; đồng thời ông Đào Hữu Khanh thay mặt HĐQT trình bày các nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung gồm:

 • Báo cáo tài chính năm 2019 của công ty đã được HĐQT thông qua;
 • Phương án phân chia lợi nhuận, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019;
 • Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020;
 • Bầu cử thành viện HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025;
 • Tổng mức thù lao chi trả HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
 • Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện toàn văn Điều lệ;

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông các nội dung tại Đại hội với số phiếu nhất trí cao.

Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với kết quả như sau:

Thành viên HĐQT bao gồm các ông:

 • Ông Đào Hữu Khanh;
 • Ông Trần Đăng Khoa;
 • Ông Chu Tuấn Anh.

Thành viên Ban kiểm soát bao gồm các ông (bà):

 • Ông Phạm Trọng Khiêm;
 • Bà Nguyễn Thị Thúy Hà;
 • Bà Cao Thị Tâm.

Đại hội đồng cổ đông công ty CP Hà Đô 1 đã thành công tốt đẹp

Một số hình ảnh hoạt động tại Hội nghị:

Ông Trần Đăng Khoa - Tổng giám đốc trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD

Bà Cao Thị Tâm - Trưởng BKS báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Đào Hữu Khanh - Thường trực HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT

Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT; BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông