Văn bản luật phòng Kế hoạch - Kinh doanh

STT Tiêu đề Ngày Tải về
1 Định mức 1777 14/11/2016 Tải về
2 Định mức dự toán XDCB các công trình trên biển và hải đảo 14/11/2016 Tải về
3 Định mức 1776 14/11/2016 Tải về
4 Định mức 1091 14/11/2016 Tải về
5 Bảng giá ca máy lập theo thông tư hướng dẫn số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng 14/11/2016 Tải về
6 Bảng giá ca máy lập theo thông tư hướng dẫn số 06/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng 14/11/2016 Tải về
7 Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô 03/11/2016 Tải về